Työturvallisuuden johtamisvalmennus – Posti

Postissa työturvallisuus ujuttautui yritysvalmennuksen myötä asenteisiin ja arkeen. 

Kun työturvallisuuden parantaminen nousi Postin strategiaan, työhyvinvointipäällikkö Päivi Sivonen ryhtyi etsimään koulutusta ja yhteistyökumppania henkilöstön työturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Edessä olikin seinä – tai oikeammin kuilu: työturvallisuuskortin ja johdolle suunnatun työturvallisuustutkinnon välistä puuttui päällikkö- ja asiantuntijatasolle suunnattu koulutus. Posti ja Markkinointi-instituutti* suunnittelivat yhteistyössä työturvallisuuteen painottuvan valmennuksen, joka tähtää Johtamisen erikoisammattitutkintoon.

Heti työturvallisuushankkeen alkuvaiheessa Sivonen totesi, että työturvallisuustyökalujen ja -mittareiden rakentaminen ei riitä. ”Jotta pysyvää muutosta syntyy, täytyy luoda uudenlaista kulttuuria. Tavoitteena on, että työturvallisuus sisäistetään niin hyvin, että se muuttuu luonnollisiksi arjen teoiksi”, Sivonen sanoo. ”Vaikka koulutus voi vaikuttaa hitaalta tieltä, se on keino muuttaa asenteita ja luoda jotain pysyvää.”

Toinen valmennuksen tavoite oli, että henkilöstö saisi koulutuksesta plakkariin työelämässä arvostetun tutkinnon. Niinpä valmennuksen kehykseksi valikoitui Johtamisen erikoisammattitutkinto, joka sopii päälliköiden ja esimiesten rooliin erinomaisesti. Tutkinnossa käydään läpi johtamisen peruselementit, mutta asioita tarkastellaan työturvallisuuden näkökulmasta.

Työturvallisuuspainotteisessa Johtamisen erikoisammattitutkinnossa oli päälliköitä ympäri Suomen Postin eri toiminnoista. ”Nyt kun tämä ryhmä valmistuu, meillä on jo 26 pioneeria eri toimipisteissä viemässä viestiä jokapäiväisessä työssään”, Sivonen iloitsee. Uutta ryhmää suunnitellaan jo. Sivosta kosketti erityisesti se, että Markkinointi-instituutilla oli halu ja osaaminen lähteä kehittämään yhteistyössä täysin uudenlaista koulutusta. ”Yhteistyö on ollut aivan loistavaa, ja se näkyy osallistujille saakka. Kokonaisuus on ollut suunnitelmallinen ja hyvin johdettu. En muista, milloin olisimme saaneet osallistujilta yhtä erinomaista palautetta järjestämistämme koulutuksista. ”

Tavoitteena on muuttaa asennetta, arjen tekemistä ja työturvallisuusmittareissa näkyviä tuloksia

”Tavoitteena kaikille koulutuksille on, että jotain todella muuttuu. Sitä olemme nytkin pohtineet todella paljon yhdessä Markkinointi-instituutin kanssa”, Sivonen toteaa. ”Tärkeimmäksi päämääräksi on kiteytynyt asennemuutos: kun asenne työturvallisuutta kohtaan muuttuu, tulos näkyy myös konkreettisessa tekemisessä.”

”Riskinä on, että työturvallisuutta katsotaan vähän niin kuin ulkopuolelta, erillisenä muistettavana asiana – kuten työhyvinvointiakin monesti”, Sivonen kritisoi.

Asennemuutos kuuluukin osallistujien puheissa.
”Selkein koulutuksen tuoma muutos itselle on ollut asenne. Olen ottanut työturvallisuudesta huolehtimisen omaksi asiakseni ja linkittänyt sen arkeen. Turvallisuus nousee luontevammin esiin kaikissa vuorovaikutustilanteissa tiimin kanssa. Itseä ei tarvitse enää muistuttaa. Kun olen aktiivinen, porukkakin aktivoituu”, jakelupäällikkö Anna Sampo kertoo.

”Kun me itse pidämme asiaa tärkeänä ja tuomme sen esille joka käänteessä, se tulee tärkeäksi myös tiimille”, täydentää kuljetuspäällikkö Markku Halme. ”Ujutan työturvallisuuden joka paikkaan. Haastan tiimiäni miettimään, miksi kävi niin kuin kävi ja mitä olisi voinut tehdä toisin.”

Sivonen on ylpeä ryhmän esimerkillisestä toiminnasta. ”Oman esimerkin voima on kiistaton. Jos asiat käydään läpi vain siksi, että joku käski, voimme heittää hyvästit kulttuurinmuutokselle. Voima tulee siitä, että aihe on koko ajan pinnalla niin sanoissa kuin teoissakin”, Sivonen sanoo.

Opiskelumetodit ja työturvallisuusmittarit tukevat

Postin työturvallisuusvalmennuksessa varmistettiin konkreettisen tekemisen muutos koulutusmetodein. Valmennuksessa käydään läpi työkaluja, joilla vaikutetaan työturvallisuuteen, sekä pohditaan, mitä turvallinen työympäristö tarkoittaa tekemisen tasolla. Osallistujat kokoavat havaintojaan työkirjaansa, ja jokaisen jakson päätteeksi kukin valitsee kaksi asiaa, jotka hän vie omassa tiimissään käytäntöön. Osallistujien mukaan pieniltäkin tuntuvilla muutoksilla on ollut suuri vaikutus.

”Sekä koulutuksen teoreettinen anti että harjoitukset koulutuspäivissä ja etäopiskelujaksojen aikana ovat olleet hyvin käytäntöön ja omaan työhön tuotavissa”, kiittää Sampo.

”Puhujien ja kouluttajien vahva kokemuspohja ja rehellinen puhe hyvin yksityiskohtaisista asioista ovat tehneet koulutuksesta käytännönläheisen. Asiat oli helppo tuoda omaan arkeen. Puhujat ovat edustaneet eri toimialoja, mikä tuo työturvallisuuskäytäntöjä laajasti esiin”, täydentää Halme.

Toki Postissa työturvallisuusasioita myös mitataan, ja koulutuksen tavoitteena on myös vaikuttaa näihin mitattaviin tuloksiin. Virallisena mittarina käytetään tapaturmatiheyttä (LTA1). Työturvallisuuden mittaristossa on tavoitteet sekä koko organisaation tasolla että yksikkökohtaisesti. Kolmikko on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että käytännössä mittarit ovat juuri nimensä mukaisesti mittareita. Ensin muuttuu asenne, sen myötä käytännön tekeminen. Näiden tulos näkyy sitten mittareissa.
Koulutus on toteutettu oppisopimuskoulutuksena, jossa yhtenä yhteistyökumppanina on ollut Keudan oppisopimuskeskus.

Koulutustarkastaja Päivi Ranton mukaan valmennus on erinomainen esimerkki siihen, miten työelämän tarpeisiin räätälöidään koulutusta verkostoyhteistyössä. ”Kaikki osapuolet ovat olleet sitoutuneita ja innostuneita. Tutkinnon suorittamisessa ja omaan työhön integroidussa opiskelussa on se etu, että opintoja suunnitellaan systemaattisesti, osallistujat oppivat sekä valmennusjaksoilla että työpaikalla ja oppimista arvioidaan. Kaiken toiminnan läpäisevä malli jämäköittää oppimista ja työyhteisön käytäntöjen kehittämistä, jolloin tulokset näkyvät koko työyhteisössä."

Työturvallisuutta johtoryhmästä kesätyöntekijään

Työturvallisuusteema läpäisee koko Postin toiminnan, ja päälliköiden koulutus työturvallisuusasioista on osa suurempaa hanketta. ”Henkilöstön voimin voi tapahtua monta edistysaskelta, mutta jos johto ei ole mukana tekemisessä, jotain jää aina puuttumaan. Itse kiitän johtoamme siitä, että työturvallisuus on nostettu strategiaamme ja nyt sitä johdetaan systemaattisesti”, Sivonen sanoo.

”Työturvallisuus alkaa toimitusjohtajasta ja päättyy joka ikiseen työntekijään”, Halme komppaa. ”Kun me päälliköt eri toiminnoista ja toimipisteistä muutamme asenteemme ja toimintatapamme, työturvallisuus tulee osaksi toimintakulttuuria ja läpäisee koko organisaation. Se kuitenkin on kaikkien asia, ja muutos on itsestä kiinni.”

Heidi Piirto, Markkinointi-instituutin asiakkuuspäällikkö ja Postin valmennuskokonaisuuden yhteyshenkilö on nähnyt, miten valmennuksen aikana johtamisen opit ja hyvät käytänteet ovat pikku hiljaa siirtyneet työturvallisuuden johtamiseen. ”On innostavaa ja opettavaista tehdä Postin kanssa yhteistyötä, kun organisaation useilla eri tasoilla sitoudutaan hankkeeseen niin vahvasti. Johdon näkyvä tuki muutoshankkeelle saa aikaan parhaat tulokset. Kulttuuri ja asenteet muuttuvat arjessa, kun esimiehet saavat ihmiset mukaan askel kerrallaan”, Piirto sanoo.

Osaamisestaan varma esimies on hyvä johtaja

Monille osallistujista koulutus ei ole vain tietoa, taitoa tai ymmärrystä.  Varmuus omasta osaamisesta on tärkeä tavoite. ”Esimiestä haastetaan työssään koko ajan. Sinulta pyydetään perusteluja ja vahvistusta. Koulutus toi varmuutta omiin vahvuuksiin ja siihen, miten hoidan esimiestyötä”, Halme sanoo.

”Omaa itsetuntoani on kasvattanut se, että koulutuksessa on saanut punnita omaa johtamistapaa. Omaa toimintaa tarkastelee objektiivisestikin ja antautuu vastaanottamaan palautetta toiminnastaan. Se tuo itseluottamusta”, Sampo kertoo.
”Ja kun uskoo itseensä, uskaltaa myös epäonnistua”, Halme jatkaa.

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.