Poikkeustila vei aikuisopiskelijat verkkoon menestyksekkäästi - myös jatkossa halutaan suosia etäopiskelua

Julkaistu 25.6.2020

Kun koronavirusepidemiasta johtuva kansallinen poikkeustila astui voimaan maaliskuussa 2020, myös aikuisopiskelijat siirtyivät verkkoon. Vastoin yleisiä ennakkoluuloja siirtyminen etäopiskeluun jopa edesauttoi osaamisen kehittymistä. Positiivinen kokemus etäkoulutuksesta saa aikuisopiskelijat suosimaan myös jatkossa etäosallistumista, selviää Rastor-instituutin kyselyn tuloksista. 

Rastor-instituutti kartoitti aikuisopiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. Kysely lähetettiin Suomessa keväällä 2020 vallinneen poikkeustilan aikana Rastor-instituutissa opiskelleille, ja siihen vastasi 319 henkeä. 

Etäkoulutukseen siirtyminen edesauttoi oppimista

Vaikka myös aikuiskoulutuksessa siirryttiin etäopetukseen hyvin nopeasti, Rastor-instituutin kyselyn mukaan etäkoulutukseen siirtyminen ei heikentänyt oppimistuloksia – päinvastoin: 44 prosenttia vastaajista koki etäkoulutuksen edesauttaneen omaa oppimista paljon tai jonkin verran, ja 45 prosentin mielestä koulutusmuodolla ei ollut vaikutusta. Näin ollen vain noin kymmenesosa vastaajista koki siirtymisen täysin etäkoulutukseen vaikeuttaneen oppimista vähintään jonkin verran. 

Kuva 1_Etäkoulutuksen vaikutus osaamisen kehittymiseen.png

Enemmistö aikuisopiskelijoista suosii jatkossa etäopiskelua

Positiiviset kokemukset etäkoulutuksesta heijastuvat myös siihen, millaisia opiskelumuotoja aikuiset, työn ohessa opintojaan suorittavat tulevaisuudessa suosivat. Enemmistö vastaajista, 37 prosenttia, suosii etäkoulutusta myös poikkeusolosuhteiden päätyttyä. Kolmasosa, 33 prosenttia, kokee, että koulutuksen toteutustavalla ei ole merkitystä, ja vähemmistö 31 prosenttia suosii perinteisiä lähikoulutuspäiviä. 
 

Kuva 2_Koulutusmuodon suosituimmuus jatkossa.png

Suosituin toteutustapa vaihtelee jonkin verran sen mukaan, mitä teemaa vastaajat opiskelivat. Etäopetus oli suosituinta markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden keskuudessa, lähiopetus taas myynnin ja asiakaspalvelun opiskelijoiden parissa. Koulutusmuodolla oli vähiten merkitystä HR-koulutuksiin osallistuneille. 

Kyselyyn vastanneet näyttivät vihreää valoa myös laajojen koulutuskokonaisuuksien suorittamiselle etäopiskeluna. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kokonainen tutkinto soveltuu verkossa suoritettavaksi, mikä ravistelee perinteistä ajattelua.

”Kaikkien koulutustoteutusten äkillinen ja laajamittainen siirtäminen täysin verkossa toteutettaviksi on ollut luonnollisesti suuri ponnistus meille koulutuksen tarjoajana. Mutta tulosten nojalla voidaan sanoa, että siirtymä on onnistunut erinomaisesti ja kantaa myös yhtä kevättä pidemmälle”, toteaa Rastor-instituutin palvelu- ja kehitysjohtaja Marjo Silvo. 

Poikkeustila ei kuitenkaan tuonut uutta vain koulutuksen järjestäjille vaan myös opiskelijoille. Kyselyn tutkimusten mukaan nimittäin vain 45 prosenttia vastaajista oli aiemmin osallistunut reaaliaikaiseen, asiantuntijan vetämään etäkoulutukseen ja 62 % oli aiemmin suorittanut verkkokurssin. 

”Kyselyn tulokset rohkaisevat meitä hyödyntämään entistä laajemmin digitaalisia ratkaisuja. Sekä perinteiselle lähiopetukselle että täysin digitaaliselle oppimiselle on paikkansa, mutta myös erilaiset mielenkiintoiset yhdistelmät tulevat lisääntymään. Tämä lisää työssä käyvien aikuisopiskelijoiden valintamahdollisuuksia”, Silvo linjaa. 

Etäkoulutuksen hyödyt voittavat haitat

Oppimistulosten kannalta merkittävää on vuorovaikutus ja verkostoituminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Myös aikuiskoulutuksessa etsitäänkin jatkuvasti ratkaisuja luoda kohtaamispaikkoja ihmisten välille, ja huoli verkostoitumisesta nousee esiin verkkokoulutusten yhteydessä. 

Kyselyn tulosten perusteella huoli on pääsääntöisesti turha. Käytössä olevat digitaaliset alustat tukevat myös vuorovaikutusta. Vaikka vastaajat jäivät jonkin verran kaipaamaan spontaaneja keskusteluja ja kohtaamisia mm. lounastauolla, osalle etäkoulutus toi rohkeutta ottaa puheenvuoro ja osallistua aiempaa aktiivisemmin keskusteluun. 

Moni kyselyyn vastannut nosti esiin myös muita hyötyjä. Etäkoulutus vapautti useimmilla aikaa matkustamiselta, säästi kustannuksia sekä helpotti arjen ja työn yhteensovittamista. Opiskeluun oli helpompi keskittyä häiriöttömässä ympäristössä. 

”Kyselyn positiiviset ja rohkaisevat tulokset osoittavat selkeästi, että etäkoulutuksen hyödyt voittavat mahdolliset haitat. Aikuisopiskelijat ovat valmiita opiskelemaan verkossa. On meidän koulutuksen tarjoajien vastuulla, että kouluttajat ovat paitsi koulutettavan aiheen ammattilaisia heillä on myös kyky hyödyntää digitaalisia välineitä osallistujien aktivointiin ja motivaation ylläpitämiseen”, Marjo Silvo sanoo. 

Taustatietoa kyselystä 

Sähköinen kysely, jossa kartoitettiin aikuisopiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta, lähetettiin kevään 2020 Suomessa vallinneen poikkeustilan aikana Rastor-instituutissa opiskelleille. Rastor-instituutin toteuttamaan kyselyyn vastasi 319 henkeä, mikä on 9 prosenttia kyselyn vastaanottajista. Vastausaika oli 1.–8.6.2020.

Kyselyyn vastanneet Rastor-instituutin opiskelijat ovat aikuisopiskelijoita, jotka kouluttautuvat työn ohessa. Koulutukset ovat 1–2 vuoden kestoisia koulutusohjelmia, virallisia ammatillisia tutkintoja tai muutaman kuukauden kestoisia kursseja. Tyypillisesti koulutuksiin sisältyy lähikoulutuspäiviä sekä ohjattua että itsenäistä verkko-opiskelua, mutta 16.3.2020 alkaen koulutukset siirrettiin täysin verkossa toteutettaviksi koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi. Rastor-instituutin tarjontaan kuuluu koulutuksia mm. seuraavilta aloilta: esimiestyö, työnjohto ja johtaminen, talous, markkinointi, myynti, tuotekehitys ja palvelumuotoilu, HR sekä tekniikka ja rakentaminen.


Lisätietoja: 
Marjo Silvo, palvelu- ja kehitysjohtaja, Rastor-instituutti
marjo.silvo@rastorinst.fi, puh. 040 550 8306
 

Näin tehdään vaikuttava etäkoulutus!

Kuten lähikoulutuksessa, myös etäkoulutuksessa jokaiseen toteutukseen valitaan yksilöllisesti juuri ne menetelmät ja työkalut, jotka parhaiten tukevat oppimistavoitetta.

Lue etäkoulutusten toteutustavasta

Jaa sivu