Vilka stöd får en vuxenstuderande som studerar vid sidan om arbete?

Visste du att du även som vuxen är berättigad till flera olika förmåner i anknytning till studier?

Vuxenutbildningsstöd

Du kan få vuxenutbildningsstöd för studier som leder till examen samt för yrkesinriktad fort- och vidareutbildning i en läroanstalt som lyder under en offentlig myndighets tillsyn. Villkoren är att du studerar på heltid och håller oavlönad studieledighet oavbrutet i minst två månader. Ett villkor för att få stödet är bland annat att du har ett arbets- eller tjänsteförhållande som är i kraft. Tilläggsuppgifter: Sysselsättningsfonden

Yrkesexamensstipendium

Du kan få ett stipendium efter att du har avlagt en yrkesexamen. Till yrkesexamina hör grundexamen i affärsverksamhet samt yrkesexamina och specialyrkesexamina. Här kan du se alla Rastor-instituuttis yrkesexamina.

Stipendium kan sökas inom ett år från att examen avlagts. Det förutsätts att du är under 64 år och har arbetat minst 5 år. Storleken på stipendiet är 400 euro. Om examen är den första examen efter grundskolan är storleken på stipendiet 456 euro. Tilläggsuppgifter: Sysselsättningsfonden

todistus.jpg

Skatteavdrag

Om du betalar utbildningen själv kan studierna vara avdragbara i beskattningen. För att få avdrag måste du kunna visa att utbildningen är nödvändig för upprätthållande av din yrkeskunskap och att kostnaderna direkt ansluter sig till inkomstens förvärvande. Avdragsbeloppet beror på priset på utbildningen och dina inkomster. Tilläggsuppgifter får du från skattebyrån inom din egen region. Tilläggsuppgifter: Skatteförvaltningen

Förmåner för studerande med läroavtal

Dagpenning och familjebidrag
Du kan få dagpenning om din arbetsgivare inte betalar lön för utbildningsdagarna. Kom överens om lönebetalningen när läroavtalet sluts. Dagpenningen är 15 euro/utbildningsdag. Utöver dagpenningen kan du få familjebidrag om du har minderåriga barn. Familjebidraget är 17 euro/utbildningsdag. Stöden betalas av läroavtalsbyrån. Tilläggsuppgifter: Studieinfo


Reseersättning
Om närstudiedagarna eller examenstillställningen ordnas på över 10 kilometers avstånd från ditt hem eller din studieplats kan du ansöka om reseersättning. Stödet betalas av läroavtalsbyrån. Tilläggsuppgifter: Studieinfo