Vastuullisuus on yritysten kasvun ja tulevaisuuteen varautumisen kannalta kriittisen tärkeää. Erityisesti organisaatioiden monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat innovatiivisuuden rakentajia ja osaajapulan osaratkaisuja.

Vastuullinen toiminta rakentaa tulevaisuuden menestystarinoita, kun myös ympäröivän maailman hyvinvointi huomioidaan liiketoiminnassa. 

Vastuullisuus on yrityksen tulevaisuuden turva 

Vastuullisuus on, tai ainakin pitäisi olla, jokaisen yrityksen strategian ytimessä. Yritykset ja monet sijoittajat ovat jo nähneet, että kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on tulevaisuudessa välttämätön menestyksen ja jopa olemassaolon edellytys.  

Vastuullisen toiminnan lähtökohtana on usein nimenomaan ilmastovastuullisen toiminnan edistäminen. Ilmastonmuutokseen liittyy paljon riskejä yritystoiminnalle, mutta myös aivan uusia mahdollisuuksia, joilla yritykset voivat pelkkien määräysten noudattamisen sijaan hakea liiketoiminnalleen aivan uutta kasvua. Monella mittarilla laskien Suomi on vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kärkimaa. Tämä on hieno asia, koska nyt rakennetaan tulevaisuuden menestystarinoita, ja meidän on syytä olla ongelmien ratkaisija eikä perässähiihtäjä.

vastuullisuus-monimuotoisuus.jpg

Diversiteetti ja inkluusio ovat kasvun rakentajia, eivät pelkkiä määräyksiä 

Ilmastovastuullisuuden rinnalla jokaisen yrityksen tulisi huomioida myös muita vastuullisuuden aihepiirejä. Erityisesti diversiteetin eli organisaation monimuotoisuuden sekä inkluusion eli osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen ovat tärkeitä jokaiselle organisaatiolle. Niillä on erityinen rooli yritysten liiketoiminnan keskeisten kysymysten ratkaisemisessa: miten löydämme kasvua, miten teemme parempia päätöksiä, miten kehitämme parempaa organisaatiokulttuuria. 

Diversiteetti ja inkluusio liitetään yrityksissä monesti erilaisiin kiintiöihin, kuten vaikkapa tasa-arvoon. Pelkästään säännösten mukainen toiminta ei riitä, vaan näitä pitää määrätietoisesti hyödyntää yrityksen tavoitteiden toteuttamisessa ja pohtia, mikä on yrityksen vastuu, kuinka se näkyy tällä hetkellä käytännössä ja mitä tekoja se tarkoittaa jatkossa. 

Lisäksi diversiteettiä ei pidä katsoa vain yhdestä kapeasta näkökulmasta, kuten eri sukupuolten tasa-arvon kannalta, vaan yrityksissä diversiteetin kasvattamisessa tulee huomioida mm. eri ikäiset työntekijät, eri kulttuureista tulevat henkilöt ja erilaiset koulutustaustat.  

Erilaiset näkemykset synnyttävät innovaatioita ja menestyvää liiketoimintaa 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että monimuotoiset tiimit ovat innovatiivisempia ja tuottavat enemmän arvoa yritykselle ja asiakkaille. Toisin kuin monesti ajatellaan, useimmiten innovaatiot ja uuden kehittäminen eivät perustu yksittäisten supersankarikeksijöiden aikaansaannoksiin. Innovaatiot syntyvät tiimityönä, yhdistelemällä erilaisia näkökulmia ja osaamista. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, että pitkälle viety diversiteetti ja inklusiiviset toimintamallit luovat pohjan kasvulle vaikeinakin aikoina

Tällainen innovatiivisuus ei jää vain parempaan ideointikyvykkyyteen tai joidenkin mielestä subjektiivisiin arvioihin organisaatiokulttuurista. Yritykset, joissa diversiteetti ja inkluusio ovat toiminnan ytimessä, pärjäävät muita yrityksiä paremmin myös tiukassa taloudellisessa tarkastelussa.

vastuullisuus.jpg

Monimuotoisuus osaajapulan ratkaisuna

Oikeanlainen, ajantasainen osaaminen on myös kasvun ja kehityksen perusta, mutta merkittävä osa suomalaisista yrityksistä kertoo kärsivänsä osaajapulasta. Samaan aikaan yritykset kuitenkin toteavat, että suurin osa ei ole edes harkinnut kansainvälisen työvoiman palkkaamista. Samoin esimerkiksi yli 55-vuotiaiden palkkaus laahaa edelleen muiden Pohjoismaiden perässä. Osaajapulaan tuskin löytyy yhtä ratkaisua, mutta silti nämä ovat erityisen huolestuttavia tuloksia.  

Meillä voisi olla käden ulottuvilla useita ratkaisuja osaajapulaan. Esimerkiksi täsmäkouluttautumisen kautta eri ikäiset työttömät, ikääntyvät osaajat ja maahanmuuttajat pääsisivät näyttämään kykynsä ja toisivat tuoretta osaamista ja näkökulmia organisaation käyttöön – uusista verkostoista puhumattakaan! Näin yritysten monimuotoisuus lisääntyisi ja se puolestaan tukisi innovatiivisuutta ja kasvua. Ja se tärkein: vastuullisuus olisi monimuotoisuudenkin osalta aitoja tekoja eikä lauseita strategiapaperilla. Positiivinen kierre on valmiina nousuun.  

Jaa sivu