Sinunkin lähelläsi on erilainen oppija – jos et ole sitä itse. Viidesosalla suomalaisista on jonkinasteisia oppimisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia haasteita. Osataanko sinun työpaikallasi huomioida erilainen oppiminen?

Oppiminen blogi 2 sisältökuva 600x350.jpg
Oppimisvaikeuksista tunnetuin on lukivaikeus ja neuropsykiatrisista haasteista ADHD. On tärkeä tiedostaa, että on erilaisia tapoja käsitellä tietoa ja hahmottaa maailmaa. Näin opitaan ja onnistutaan yhdessä.

Erilaisuuden huomioiminen työpaikoilla on hyvää johtamista. Se on myös vahvuuksien johtamista, jolloin jokaisen osaaminen ja piilossa oleva potentiaali saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuen tarve ei katoa työsopimuksen allekirjoituspäivänä

Tukea oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin haasteisiin on tarjolla lapsena ja nuorena. Aikuisena tilanne muuttuu, sillä työpaikoilla ei välttämättä tiedosteta erilaista oppimista. Tuen tarve ei kuitenkaan poistu iän ja työsopimuksen allekirjoittamisen myötä. Päinvastoin. 

Työelämän vaatimukset kasvavat samalla kun ymmärrys ja tuki vähenee

Erilaisten oppijoiden huomioon ottaminen on perusteltua työn sujuvuuden ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Jokainen on oman oppimisensa asiantuntija, mutta parhaita oppimisen keinoja ei ole aina itse helppo löytää.

Esihenkilöillä ja työyhteisössä yleensäkin olisi tärkeää olla tietämystä erilaisista oppimisen ja työn tekemisen haasteista. Parhaassa tapauksessa työpaikoilla hyödynnettäisiin kokemusasiantuntijoita ja oppimisen asiantuntijoita.  

Erilaisten oppijoiden huomioiminen vaikuttaa liiketoimintaan  

Erilaisuuden huomioiminen vaatii asioiden tiedostamista, ei suuria muutoksia tai kalliita järjestelyjä. Useimmat tukitoimet hyödyttävät koko työyhteisöä. Monella työpaikalla on käytössä etätyömahdollisuus ja liukuva työaika, jotka helpottavat myös oman keskittymisen ja tekemisen optimointia. 

Lukemisen ja kirjoittamisen tueksi on olemassa erilaisia tietokoneohjelmia ja sovelluksia, jotka muuttavat esimerkiksi tekstiä puheeksi tai puhetta tekstiksi. Perehdytysmateriaalien selkeydestä, saavutettavuuden kriteerit täyttävästä intranetistä sekä rauhallisista ja siisteistä työtiloista ei ole haittaa kenellekään. Työohjeiden ymmärrettävyys ja ajantasaisuus on jopa työturvallisuuskysymys. Työjärjestelyt ja työn räätälöinti eivät siis välttämättä vaadi paljon ollakseen tehokkaita. 

Näillä järjestelyillä parannetaan työntekijäkokemusta ja tuottavuutta ja toimitaan yksilön ehdoilla liiketoimintaa ajatellen. 

Oppiminen blogi sisältökuva 600x350.jpg
Lukivaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita voidaan tukea työelämässäkin.

Vaikeuksien piilottaminen johtaa alisuoriutumiseen

 Työpaikalle on tärkeä luoda psykologisesti turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja uskaltaa pyytää apua. Tuen tarpeista kannattaa mahdollisuuksien mukaan kertoa, jotta säästytään väärinymmärryksiltä ja -tulkinnoilta. 

Vaikeuksien piilottamisen tai niiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla alisuoriutumista ja liiallista kuormitusta. Kuormituksesta voi seurata uupumusta, masennuksesta johtuvia sairauspoissaoloja, rikkonaisia työuria ja jopa työelämästä syrjäytymistä. 

Vastuullisuudella on merkitystä yritysten maineelle ja vetovoimaisuudelle

Työssäkäyvien oppimisvaikeuksiin on alettu viime aikoina kiinnittää enemmän huomiota, kun työvoimapulan vaatimat toimenpiteet ovat nousseet keskustelun aiheeksi. Se onkin erityisen tärkeää, sillä puhumattomuudesta aiheutuvat kustannukset ovat suuria yksilölle, yrityksille ja yhteiskunnalle. 

Nuoret työntekijät ovat asiasta tietoisempia ja osaavat vaatia vastuullisuutta myös tässä. Yrityksillä on mahdollisuus viedä työelämää oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan erilaiset oppijat huomioimalla.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus luovat työyhteisöön hyvinvointia 

Työpaikoilla katsotaan pintaa syvemmälle, kun otetaan huomioon neuromoninaisuus eli ajattelun moninaisuus. Eri tavalla ajattelevat ihmiset tuovat mukanaan uusia ideoita, näkökulmia ja toimintatapoja. Itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen mahdollistaa vaihtoehtoiset näkökulmat, joilla voidaan vaikuttaa jopa liiketoiminnan tulokseen. 

On tärkeää antaa erilaisten oppijoiden puhua omalla äänellään. Erilaisuuden kuuleminen, hyväksyminen ja tukeminen on osa työhyvinvointia, vastuullisuutta ja tuloksellista liiketoimintaa. Voit muuttaa organisaatiosi vakiintuneita käytäntöjä, kun tunnistat ja tiedostat ne ensin. 

Jaa sivu